O koučingu

Koučing sa stáva široko uznávaný aj preto, že ľudia si uvedomujú, aký je efektívny. Je to relatívne nový a odlišný prístup - odlišný od psychológie, poradenstva a terapie. Veľký rozdiel medzi koučingom a ostatnými profesiami je, že koučing netvrdí, že má odpovede.

Prácou kouča

  • nie je ísť starou cestou,
  • neorientuje sa na minulosť,
  • nevynucuje si podávanie informácií, ale
  • pracuje s klientmi tak, aby im pomohol nájsť odpovede samým.

Osoba, ktorá je koučovaná pocíti, že jej motivácia nepochádza len z práce s koučom, ale aj z toho, že kouč mu je sám pozitívnym vzorom. Koučing je teda jedinečným spôsobom, ako rozvíjať ľudí.

Pomoc klientom dosiahnuť svoj plný potenciál prostredníctvom tohto prístupu vytvára u oboch strán veľké uspokojenie.

Koučing možno opísať aj ako stratégiu, ktorá umožňuje ľuďom, aby splnili svoje ciele týkajúce sa lepšieho výkonu, rastu a vývoja.

Táto definícia sa líši od modelu používaného kedysi v športe - kedy autorita priamo definovala, čo sa má robiť inak. V tejto definícii je dôraz kladený na "koučovaného" viac ako na kouča.

Predpokladom je, že koučovaný má svoj cieľ a kouč mu ho pomáha splniť.

Ešte o koučingu:

  • Vzťah zahŕňa obojsmerný dialóg, nie jednosmerné rozprávanie.
  • Rovnako je viac kladený dôraz na pozitívnu a objektívnu stránku a na konkrétne zlepšenia, ktoré koučovaný dosahuje, než na nedostatky a iné osobnostné faktory.
  • Koučing je tiež profesionálne partnerstvo medzi koučom a klientom, ktoré cez podnetný a tvorivý proces inšpiruje k maximalizácii osobného a profesionálneho potenciálu.


Ďalšie definície koučingu na zamyslenie:

Systematický proces zameraný na riešenia, orientovaný na výsledok, založený na spolupráci, počas ktorého kouč umožňuje zvýšenie pracovnej výkonnosti, získavanie životných skúseností a osobnostný rast koučovaného.
(Grant 1999),

Umenie uľahčiť výkon, učenie a rozvoj.
(Downey, 2003)

Psychologické zručnosti a metódy využívajúce vzťah jeden-na-jedeného k zmene osoby na efektívnejšieho manažéra alebo lídra. Tieto zručnosti sú obvykle aplikované na oblasť tém súvisiacich s prácou v danom období, a to spôsobom, ktorý umožní klientovi ich začleniť do svojho spôsobu myslenia a riadenia natrvalo.
(Peltier 2010)

Kontaktujte ma

TopKoucing.sk